محورهای همایش

 1. 1.     موضوع شناسی و مبانی نظری  
 • شرع به‌عنوان منبع الزام حقوقی قانون‌گذاری و تأثیر آن بر منابع کیفری
 • دوگانه شرع و قانون و تأثیر آن بر محتوا و ساختار حقوق کیفری: امکان و امتناع 
 • دولت  مدرن و حقوق کیفری
 • «شهروند» و «حقوق شهروندی» در حقوق کیفری مدرن و نسبتش با مبانی نظری حقوق شرعی
 • شکل‌گیری مفهوم «ملت» و «دولت‌-ملت» در حقوق مدرن و تأثیر آن بر حقوق کیفری
 • نسبت حقوق کیفری با اصول و مبانی حقوق عمومی در کشورهای اسلامی 
 • معناشناسی مبادی شرع، احکام شرع، مبانی و موازین شرع، عدم مغایرت قوانین کیفری با شرع
 • تأثیر مشروطه گرایی/ قانون‌اساسی‌گرایی بر اسلامی‌سازی حقوق کیفری
 • پاسخ‌های شرع به موضوعات عرفی در حقوق کیفری
 • پلورالیزم حقوقی و شرع
 • حقوق کیفری و تنوع مذهبی
 • تکثرگرایی دینی و فدرالیسم مذهبی در امور کیفری

 

 1. 2.     قلمرو  و حوزه‌های مواجهه یا تعامل میان حقوق کیفری و شرع
 • تحول جریان‌ها و تفکرهای مختلف فقهی و تأثیر آن بر حقوق کیفری
 • نسبت و تزاحم میان اسلامی سازی حقوق کیفری و حقوق بشر
 • تمایز میان موضوعات دادرسی کیفری و حقوق کیفری (ماهوی) در قلمرو شرع و حقوق
 • مواجهۀ شرع و حقوق در مسائل حقوق کیفری ماهوی و شکلی و چگونگی حل و فصل آنها
 • اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری و چگونگی انتقال آن‌ها در قوانین اساسی
 • اصول راهنمای قلمرو و محتوای حقوق کیفری در قوانین اساسی: مقتضیات و موانع 

 

 1. 3.     روش‌ها و مدل‌های تعامل شرع و حقوق کیفری
 • رویکردهای مختلف فقهی و تعامل آن‌ها با اساسی‌سازی هنجارها و اصول حقوق کیفری
 • زمینه‌ها و تجربه‌های اساسی‌سازی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
 • چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات‌های شرعی 
 • تأثیر رژیم‌های سیاسی بر محتوا و شکل حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
 • مصلحت و نظریه‌های سیاسی- فقهی پشتیبان آن در حقوق کیفری و نسبتش با حق‌مداری در دولت حقوقی
 • مطالعه موردی قوانین اساسی و کیفری کشورهایی که در سال‌های اخیر قوانین اساسی جدید وضع کردند یا در جریان وضع‌اند؛ مانند افغانستان، تونس، مصر، عراق و لیبی.
 • مدل‌های کنترل و مهار نهادی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
 • دامنۀ تأثیر اصل شریعت (اصل قانون اساسی دایر بر منبع انحصاری یا اصلی بودن شرع در قانون‌گذاری) بر قوانین کیفری کشورهای اسلامی و انواع رویکردهای پذیرفته‌شده در قوانین اساسی
 • رویۀ قضایی نهادها و دادگاه‌های قانون اساسی در خصوص اصل شریعت در دعاوی و موضوعات کیفری
 • روش و نظریه شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین کیفری با شرع
 • تجربه کشورهای اسلامی؛ زمینه‌ها و تحولات تاریخی و حقوقی، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها

 

 1. 4.     نتایج و آثار تعامل شرع و حقوق کیفری
 • موضع حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی
 • پیامدهای تعامل شرع و حقوق در تحقق عدالت
 • پیامدهای پذیرش رابطه شرع و حقوق کیفری در ساختارهای موجود دادرسی
 • آثار اساسی‌سازی منابع و اصول حقوق کیفری بر تفسیر و اجرای حقوق کیفری
 • تزاحم میان اصول قانون اساسی: آثار آن بر حقوق کیفری و راه‌حل‌ها
 • چالش‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی شرعی‌سازی حقوق کیفری با توجه به تنوع مذهبی در برخی از کشورهای اسلامی
 • نتایج پذیرش شرع به عنوان یکی از منابع حقوقی در تقریب نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی
 • پیامدهای پذیرش رسمی دوگانۀ شرع و حقوق در نظم حقوقی
 • چالش‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی در پذیرش دوگانه شرع و حقوق در حوزه کیفری