دولت مدرن، شهروند و حقوق کیفری
1397-07-24
دولت مدرن، شهروند و حقوق کیفری

نخستین پیش همایش در تاریخ  14 مهر, در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر مالک شجاعی, دکتر ایت اله میرزایی, دکتر شروین مقیمی، دکتر کِیخایی و دکتر فیروز محمودی جانکی به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص موضوع دولت مدرن، شهروند و حقوق کیفری از دیدگاه های گوناگون پرداختند.