فراخوان ارسال مقالات
1397-05-15
فراخوان ارسال مقالات

مشتاقانه از همه اساتید و پژوهشگران گرامی برای شرکت در این همایش دعوت می کنیم.
همزمانی این فراخوان با صدور فرمان انقلاب مشروطه را که خاستگاه شکل گیری چنین دوگانه ای است، به فال نیک می گیریم.