پیش‌همایش سوم با موضوع «رویۀ انطباق قوانین کیفری با شرع»
1397-09-12
پیش‌همایش سوم با موضوع «رویۀ انطباق قوانین کیفری با شرع»

سومین پیش‌همایش با موضوع "رویۀ انطباق قوانین کیفری با شرع" در روز شنبه 17 آذر ساعت ۱۵ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 

در این نشست دکتر محمد آشوری، دکتر غلامحسین الهام و دکتر جلیل امیدی از اساتید دانشگاه تهران و دکتر کاظم کوهی و دکتر محمدهادی توکل از پژوهشکده شورای نگهبان به طرح نقطه‌نظراتشان خواهند پرداخت.

بدین وسیله از تمامی اساتید،‌ دانشجویان وعلاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.