دبیر علمی همایش:

دکتر فیروز محمودی جانکی

اعضای کمیته علمی:

اساتید داخلی:

دکتر محمد آشوری، رئیس همایش و استاد بازنشسته حقوق کیفری، دانشگاه تهران

دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر جلیل امیدی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دکتر فرهاد ایران پور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حمید بهره مند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسن جعفری تبار، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علی خالقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عباس شیری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر جمشید غلاملو، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد فرجیها، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مصطفی محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر شهلا معظمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رحیم نوبهار، عضو هیئت علمی دانشکده  حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هادی وحید، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا  ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد یکرنگی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اساتید خارجی:

دکتر الهادی بوحمره، استاد حقوق کیفری دانشگاه طرابلس لیبی، عضو کمیته تدوین قانون اساسی لیبی

دکتر سیلویا تلنباخ، رئیس بخش ترکیه، ایران و کشورهای عربی، در موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکس پلانک، فرایبورگ آلمان

دکتر محمود حامد،  دبیرکل مرکز عربی قوانین اساسی و دانشیار علوم سیاسی دانشگاه قاهره

دکتر محمد عرفه،  استاد حقوق کیفری و عدالت کیفری دانشکده حقوق دانشگاه اسکندریه مصر