حامیان مالی همایش:

موسسه تبادلات آکادمیک آلمان 

 

 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری


حامیان معنوی همایش:

 


موسسات و دانشگاه های همکار: