از نویسندگان محترم تقاضا می شود چکیده تفصیلی مقاله خود را نهایتا تا تاریخ 24 آبان‌ماه 1397  به منظور داوری ارسال نمایند.

چکیده تفضیلی یک متن 700 تا 1000 کلمه ای است که شامل موارد زیر است:

 

عنوان مقاله

بیان مسئله 

پرسش پژوهش

روش پژوهش

نتایج و یافته ها

واژه های کلیدی  

نوشتن عنوان های پیش گفته (برای نمونه بیان مسأله, روش پژوهش, پرسش ها و ...)ضروری نیست, بلکه بیان محتوای آنها در متن چکیده به گونه ای که مشخص باشد, کافی است.

چکیده تفصیلی باید در قالب فایل Word با ویژگی های زیر از طریق پنل کاربری نویسنده مسئول ارسال شود.

1. عنوان مقاله B Titr با اندازه قلم 16

2. نام نویسندگان به همراه اطلاعات سازمانی و پست الکترونیکی آن ها با فونت B Mitra با اندازه قلم 14

3. متن با فونت B Mitra معمولی با اندازه قلم 14