نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، (ضلع شرقی دانشگاه تهران) خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک 590، ط 3، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
 پست الکترونیک : ricc@ut.ac.ir
 شماره تماس:  66950255- 61112653