الف) ضوابط مربوط به نویسنده:

نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی دانشگاهی، محل خدمت، رایانامه

ب) ضوابط مربوط به مقاله:

  1. ساختار علمی مقاله مشابه مقاله های منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی است؛ علاوه بر مقدمه، متن و نتیجه گیری، نوشتن چکیده و واژه های کلیدی ضروری است. چنانچه مقاله مبتنی بر روش میدانی و تجربی بوده، روش تحقیق در مقدمه بیان شود.
  2. مقاله با قلم B lotus با نرم افزار Word با اندازه قلم 13 نوشته شده، پانوشت های فارسی با قلم مشابه متن اصلی و با اندازه قلم 11 نوشته شود. پانوشت های انگلیسی با قلم Time New Romanو اندازه 11  نوشته شود.
  3. تعداد واژگان مقاله حداقل 5000 و حداکثر 10000 واژه است.
  4. چکیده مقاله در 250 تا 300 کلمه نوشته شده و واژگان کلیدی بین 3 تا 7 کلمه است.
  5. معادل خارجی واژه ها و اصطلاحات به صورت زیر نویس در هر صفحه نوشته شود.

پ) ضوابط مربوط به استناد:         

پ-الف- ضوابط عمومی

  1. ارجاع به منابع به روش برون متنی (پانوشت در پایین هر صفحه) است.
  2. اگر به یک منبع بلافاصله برای بار دوم یا بیشتر پشت سر هم ارجاع داده شود، برای منابع فارسی از واژه «همان» و برای منابع لاتین از کوته نوشت “Ibid.” استفاده می شود. چنانچه منبع یکی باشد، اما شماره صفحه فرق کند، پس از «همان» یا “Ibid.” شماره صفحه منبع نیز نوشته می شود.
  3. چنانچه به یک منبع برای بار دوم یا بیشتر با فاصله ( نه به صورت پشت سر هم) ارجاع داده شود، برای منابع فارسی از واژه «پیشین» و برای منابع لاتین از کوته نوشت “Op. Cit.” استفاده می شود. اگر منبع یکی باشد، ولی شماره صفحه فرق کند، پس از «پیشین» و “Op. Cit.” شماره صفحه منبع نیز نوشته می شود.
  4. در ارجاع به منابعی که دو نویسنده دارد، نام خانوادگی و نام هر دو نویسنده نوشته می شود.

   آشوری، محمد، صبوری پور، مهدی، مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن،مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 2، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1394، ص 2 /صص 4-2

  1. در ارجاع به منابعی که بیش از دو نویسنده دارد، نام خانوادگی و نام نویسنده نخست نوشته شده و به جای مشخصات سایر نویسندگان از عبارت « و دیگران» استفاده می شود.

     ساداتی، محمد جواد و دیگران، تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران، مطالعات  حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، ص 37/ صص 39-37

پ-ب- ضوابط اختصاصی

1.کتاب ها: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان برجسته شده کتاب فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی، نام مترجم (در صورت ترجمه ای بودن کتاب)، شماره جلد (در صورت وجود)، محل انتشار: نام ناشر، نوبت ویراست (در صورت وجود)، نوبت چاپ، سال انتشار، شماره صفحه یا صفحات (به صورت ص یا صص)در هر جا که نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم پایان می یابد.

آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران: نشر میزان، ویراست دوم، چاپ شانزدهم، پاییز 1396، ص ۲۳۱ یا صص 386-381

دلماس-مارتی، می ری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ویراست سوم، چاپ سوم، پاییز 1395، ص 179 یا صص 511-501

Wells, G.L., Loftus, E.F., Eyewitness Testimony: Psychological Perspectives, Cambridge University Press, First Edition, 1984, p 61/ pp 61-66

 

2.مقالهها: نام خانوادگی، نام، عنوان برجسته شده مقاله، نام نشریه، دوره / سال، شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات صفحات.

آقایی نیا، حسین و صادق منتی نژاد، کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهه جرم، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393،ص 23 / صص 26-23

Leo, Richard, False Confessions: Causes, Consequences and Implications, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 37:332–43, 2009,p 43/pp 43-44

نکته: چنانچه به یکی از مقاله های مجموعه مقالات استناد شود، ضمن بیان مشخصات مقاله به شرح پیش گفته، مشخصات کتاب مجموعه مقالات منتشر شده نیز نوشته می شود.

آقایی نیا، حسین، تخفیف مجازات: سلطنت مطلق یا اختیار مقید، در: علوم جنایی؛ مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1388، ص 4/ صص 5-4

 

3.منابع مجازی/ الکترونیکی

 نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله/کتاب، تاریخ دسترسی، نشانی اینترنتی

Duff, Antony, Theories of Criminal Law, 2018/03/10, available at: https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law