موسسه علوم جنائی و جرم شناسی دانشگاه تهران همایش بین المللی " تحولات حقوق کیفریِ کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق " را روز 14 و 15 اسفندماه 1397 برگزار می کند. در این راستا از پژوهشگران و اساتید حقوق کیفری، حقوق عمومی، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با موضوع و محور های همایش دعوت می کند تا چکیده های تفصیلی مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1397 از طریق وبسایت همایش ارسال نمایند.

چکیده ها و مقالات پذیرفته شده در مجموع مقالات همایش منتشر خواهند شد.

محورهای همایش در  این لینک قابل نمایش اند.